تحول خواهی و مهدویت

گروهی میگویند ما برای ظهور کاری نمی توانیم بکنیم. آقا خودش باید بیاید. معلوم هم نیست آقا کی بیاید. بنابراین هر کس باید مراقب خودش باشد و به وظایف فردی دینی خودش عمل کند.
گروهی دیگر می گویند ظهور آنقدر نزدیک است که لازم نیست خود را و جامعه را خیلی بزحمت بیندازیم. فقط آماده باشیم آقا که آمد آن موقع کار ما تازه شروع می‌شود.
گروهی دیگر می گویند ما وظیفه داریم جامعه و مردم و جهان را آماده ظهور نماییم .
مشی گروه اول زندگی عادی دینی، شیوه گروه دوم زندگی رویاپردازنه دینی و روش گروه سوم زندگی انقلابی است.
تنها گروه سوم تحول خواه و تحول برانگیز هستند.