دشمن ما، نظام سلطه است

ما در این انتخابات بانظام سلطه درگیریم.

درحال بارگذاری...

ارسال نظر