دولت اسلامی” در بستر ” فرآیند تحقق اهداف اسلامی”

در دوازدهم آذر ماه ۷۹ در ماه مبارک رمضان و در اجتماع مرسوم مسئولان کشوری و لشکری، مقام معظم رهبری سخنرانی بسیار مهمی را ایراد کردند. به اعتقاد ما این سخنان پر از نو آوری و ابداع و ابتکار بوده که خوب است مستقلا با نگاهی روش شناسانه مورد توجه قرار گیرد .

در این سخنرانی برای نخستین بار،  مبحث “دولت اسلامی” در بستر ” فرآیند تحقق اهداف اسلامی” با این ترکیب و هیئت مطرح گردید.

در نگاه رهبری تحقق اهداف اسلامی به صورت عمده، فرآیندی است که با وقوع انقلاب اسلامی شروع شد. معظم له از سال ۷۹ تا سال ۸۳ در سه سخنرانی خود مبحث ” فرآیند تحقق اهداف اسلامی ” را مطرح نمودند. ایشان اولین بار در ادامه سخنان خود در همان جلسه  ماه رمضان سال ۷۹ و در جمع مسئولان اصلی نظام، فرآیند تحقق اهداف اسلامی را یک فرآیند طولانی و دشوار ودارای پنج مرحله۱- انقلاب اسلامی ، ۲- تشکیل نظام اسلامی، ۳- تشکیل دولت اسلامی،۴- تشکیل کشور اسلامی، ۵- تشکیل دنیای اسلام. معرفی نمودند: ایشان , در ادامه فرمودند: “ما در مرحله ى سومیم; ما هنوز به کشور اسلامى نرسیده ایم; هیچ کس نمى تواند ادعا کند که کشور ما اسلامى است. ما یک نظام اسلامى را طراحى و پایه ریزى کردیم … الان یک نظام اسلامى داریم که اصولش هم مشخص و مبناى حکومت در آن جا معلوم است; مشخص است که مسوولان چگونه باید باشند; قواى سه گانه وظایفشان معین است; وظایفى که دولتها دارند, مشخص و معلوم است; اما نمى توانم ادعا کنم که ما یک دولت اسلامى هستیم; ما کم داریم. ما باید خودمان را بسازیم و پیش ببریم. ما باید خودمان را تربیت کنیم.”[i]

یکسال بعد در ماه رمضان سال ۸۰ در همان جمع مسئولان اصلی نظام مجددا این مسئله را تکرار کردند که خلاصه آن سخنان این بود:

” من سال گذشته عرض کردم; فرآیند تحقق هدفهاى اسلامى, یک فرآیند طولانى و البته دشوارى است. … قدم اول …ایجاد انقلاب اسلامى است; کار آسانى نبود لیکن این آسانترین است.قدم بعدى ترتب نظام اسلامى بر انقلاب اسلامى است… قدم بعدى که از اینها دشوارتر است ایجاد دولت اسلامى است. دولت …یعنى مجموعه ى کارگزاران حکومت… ما الان در این مرحله قرار گرفته ایم …بعد از این مرحله, مرحله ى تلالو و تشعشع نظام اسلامى است; یعنى مرحله ى ایجاد کشور اسلامى. اگر این مرحله به وجود آمد, آنگاه براى مسلمانهاى عالم, الگو و اسوه مى شویم… آنگاه مرحله ى بعدى, ایجاد دنیاى اسلام است..”[ii]

[i] – همان سخنرانی

[ii] –  بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مسئولان و کارگزارن نظام ۲۱/۹/۸۰  ماه مبارک رمضان

ارسال نظر