فیش های رهبری

امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک تکلیف دینی و تامین کننده عنصر نظارت مردمی،  متضمن بقا و دوام نظام می باشد. در این زمینه مقام معظم رهبری می فرمایند:

قوام حکومت اسلامی با امر به معروف و نهی ازمنکر است… امر به معروف فقط این نیست که ما‚ برای اسقاط تکلیف‚ دو کلمه بگوییم…. وقتی که همه‚ به معنای واقعی‚ در متن مسایل کشور حضور داشته باشند‚ همه کار داشته باشند به کارهای جامعه‚ همه اهتمام داشته باشند‚ همه آگاه باشند‚ همه معروف شناس و منکر شناس باشند. این‚ به معنای یک نظارت عمومی است‚ یک حضور عمومی است‚ یک همکاری عمومی است‚ یک معرفت بالا در همه است… والا اگر ما امربه معروف را در یک دایره ی محدود‚ آن هم به وسیله ی افراد معلومی‚ زندانی کنیم… این واجب به این عظمت را‚ که قوام همه چیز به اوست‚ بیاورند در دایره ای محدود…این است معنای امر به معروف؟ این است معنای حضور نیروهای مومن در صحنه های گوناگون جامعه؟ قضیه‚ بالاتر از این حرفهاست. تخلفها یک اندازه نیست” [i]

همه مسئولان تا هر رده ای مخاطب و مشمول امر و نهی هستند. مقام معظم رهبری می فرمایند: ” طرف امر به معروف و نهی از منکر فقط طبقه عامه مردم نیستند‚ حتی اگر در سطوح بالا هم هستند‚ شما باید به او امر کنید‚ نه این که از او خواهش کنید‚ باید بگویید: آقا! نکن‚ این کار یا این حرف درست نیست. امر و نهی باید با حالت استعلا باشد”.”[ii]

[i] – بیانات مقام معظم رهبری در دیدار علما و روحانیان ۱۳۷۱/۵/۷

[ii] –  بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه های نماز جمعه تهران:۱۳۷۹/۹/۲۵

نمونه متن داخلی برای نمایش در صفحه اول به عنوان خلاصه ای از مقاله . نمونه متن داخلی برای نمایش در صفحه اول به عنوان خلاصه ای از مقاله . نمونه متن داخلی برای نمایش در صفحه اول به عنوان خلاصه ای از مقاله .

ارسال نظر