رفیق دزد

فرض کنید مسئول زندان درها را باز کرده و زندانیان فرار کرده اند و مدتی است آمار جرم و جنایت و دزدی و دعوا در محله بالا رفته. نیروی انتظامی هم برای مقابله با ناامنی وارد میدان شده اما آدم و تجهیزات کافی برای این وضع غیر منتظره ندارد. دزدان هم گاه ماموری را آلوده و با خود همراه می کند.
حال بگویید چه کسی در کشور دزد ها را رها کرده؟ یقه چه کسی را باید گرفت؟ آنکس که در را باز کرده یا آن که دزد را می‌گیرد؟
حالا اگر در این اوضاع کسی یقه مامور انتظامی را گرفته و رها نمیکند به نظرتان او رفیق دزد و شریک قافله نیست؟
سریعا او را بگیرید، ناامنی در محله میخوابد.