سرچشمه ناب

اسلام مبنا و آبشخور اندیشه‌ای حرکت انقلاب اسلامی است. و اصول فکری و عقیدتی انقلاب سرچشمه از مبانی عمیق اسلامی دارد.
اصول فکری و عقیدتی انقلاب
مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از:
توحید که همان اعتقاد به وجود خداوند متعال و نفی خدایی هر آنچه غیر خداوند است.
اصل بعدی عبارت است از مسخر بودن همه عالم وجود و کائنات برای انسان، که با اصطلاح «انسان‌محوری اسلامی» مشخص می‌شود و البته متفاوت از اومانیسم تفکر غربی است.
تداوم حیات پس از مرگ و اعتقاد به قیامت سومین اصل از این اصول هست.
اصل چهارم، بی‌پایان بودن استعداد انسان می‌باشد که تمام چیزهایی که برای تعالی کامل نیاز است را در اختیار انسان قرار می‌دهد.
پنجمین اصل هم عبارت است از اینکه جریان اصلی عالم، حاکمیت حق و صلاح نهایی است.
علم، عمل می‌خواهد…
اعتقاد به این اصول وظایف متناسب خود را به همراه دارد. ازجمله:
هماهنگی با حرکت کلی عالم که در پی عمل طبق قوانین و وظایف شرعی به دست می‌آید و با عنوان عبودیت خداوند از این وظیفه یاد می‌شود.
تلاش برای رشد، پیشرفت و تعالیِ خود و دیگران وظیفه بعدی هست.
وظیفه سوم عبارت است از ترجیح رستگاری اخروی بر سود دنیوی درصورتی‌که باهم منافات داشته باشند.
مجاهدت و تلاش و مبارزه چهارمین وظیفه است که مقتضای اعتقاد به اصول اسلامی است، به این معنی که هر انسان چه به‌عنوان یک فرد، چه به‌عنوان یک جمع مثل حکومت، وظیفه دارد که دائم تلاش کرده و تن به بی‌عملی و بی تعهدی ندهد.
پنجمین وظیفه آن است که انسان پس‌ازآنکه ایمان، باور و معرفت به اهداف اسلامی پیدا کرد و درراه تحققش مجاهدت انجام داد، به‌هیچ‌وجه از پیروزی ناامید نشود حتی در سخت‌ترین شرایط.