مسئله اصلی دوران ما

مسئله اصلی دوران ما، مسئله تحول است. آنهم تحول مردم.

تحول در مردم منجر به تغییرات بنیادی تمدن و نظام می‌شود.

درحال بارگذاری...

ارسال نظر