مقاطع تحقق دولت اسلامی

دولت اسلامی مرحله ی سوم از فرایند مراحل تحقق اهداف اسلام در عصر انقلاب اسلامی است. این مرحله ی هنوز محقق نشده و پس از پیروزی انقلاب رهایی بخش از طاغوت و تحقق نظام زمینه ساز برای دولت اسلامی محقق خواهد شد.اما تحقق دولت اسلامی نیز در درون خود دارای مقاطعی است که به ترتیب محقق خواهد شد. شبیه همان ترتیب و ترتبی که در مراحل پنجگانه از انقلاب تا تمدن وجود دارد.

مقطع اول: ترسیم و رسمیت بخشیدن به تصویر کلی از دولت اسلامی

مقصود از تصویر کلی دولت اسلامی همان چیزی است که در قانون اساسی رسم شده است. در این سند مسائلی چون نحوه ی توزیع قدرت حاکمیت، اهداف و وظایف کلی ارکان حاکمیت و مانند آن ترسیم شده است. به عبارت دیگر در این سند حقوق و وظایف حاکمان و مردم نسبت به یکدیگر بر اساس مبانی اسلامی آمده است. البته در این سند دو نوع مطلب وجود دارد. یکی مطالب اساسی و ثابت است.

این مطالب در مواردی است که در باره اسلامیت دولت سخن می گوید. سنخ دوم مطالب آن است که با تکیه بر تجارب و تفاهم های متعارف به شیوه ی اداره ی امور کشور پرداخته شده است. مواردی مانند تعیین سه قوه از این نوع هستند. این موارد با توجه به تجربه های جدید یا دست یابی به الگوهای اسلامی قابل تغییر هستند. این مقطع از دولت اسلامی به شکل قابل اتکایی در آذر ۵۸ با رای مردم رسمیت و تحقق یافت

مقطع دوم: روی کار آمدن کارگزارانی با منش و روش اسلامی

پس از آنکه مقطع اول از دولت اسلامی محقق شد نوبت آن است که بر اساس همان اصول قانون اساسی به اندازه ی کفایت افرادی دارای صلاحیتهای لازم و نصاب کیفی از ارزشهای اسلامی در مناصب و مسئولیتهای تعیین شده قرار گیرند. ممکن است این سوال پیش بیاید که صاحبان این نصابهای کیفی باید در کجا پرورش یافته باشند تا از آنها در دولت اسلامی استفاده کرد. چون فرض بر این است که نظام تعلیم و تربیت هنوز اسلامی نشده تا در این سطح و با آن کمیت مورد نیاز مسئول اسلامی پرورش یافته باشد.

جواب روشن است. باید از میان موجودین بهترین ها و شایسته ترین ها برگزیده شوند و این روند شایسته گزینی همواره ادامه یابد تا به تدریج آن نصاب کیفی لازم برای این مقطع تحقق یابد. طبیعی است این افراد اگر در روند سالم قرار گیرند این منظور تامین خواهد شد.

چنین کسانی در حقیقت مسئولانی هستند که حتی اگر به لحاظ منش و روشهای شخصی و مدیریتی در معرفتهای دینی و خلقیات اسلامی و معنویت الهی در حد بالایی نباشند اما چون اسلام خواه هستند لذا روند رشد و کمال خود را با تلاش و کوشش شخصی و نظارتهای لازم از محیط طی خواهند کرد.
وجود چنین کسانی زمینه ساز تحقق مقطع بعدی دولت اسلامی است و بدون تحقق این مقطع امکان تحقق مقاطع بعدی دولت اسلامی وجود نخواهد داشت.

ما اکنون در همین مقطع قرار داریم و اینکه گفته می شود ما دولت اسلامی نداریم به همین معناست

علی ثقفی

ارسال نظر