٣. بهترین و کاملترین حکومت اسلامی در زمان ظهور حضرت ولی عصر محقق خواهد شد

ازنظر اسلام و بینش اسلامى، جریان عالم به سمت حاکمیت حق و به سمت صلاح است؛ این بروبرگرد هم ندارد… همه ى انبیا و اولیا آمده اند تا انسان را به آن بزرگ راه اصلى اى سوق دهند که وقتى وارد آن شد، بدون هیچ گونه مانعى تمام استعدادهایش مى تواند بُروز کند. انبیا و اولیا این مردم گم گشته را مرتّب از این کوه و کمر و دشت ها و کویرها و جنگل ها به سمت این راه اصلى سوق دادند و هدایت کردند. هنوز بشریت به نقطه ى شروع آن صراط مستقیم نرسیده است؛ آن در زمان ولى عصر أرواحنا فداه محقّق خواهد شد. (۱۳۷۹/۰۹/۱۲)

آری؛ بیشک تمدّن اسلامی می تواند وارد میدان شود و با همان شیوه ای که تمدّنهای بزرگ تاریخ توانسته اند وارد میدان زندگی بشر شوند و منطقه ای را – بزرگ یا کوچک – تصرّف کنند و برکات خود یا صدمات خود را به آنها برسانند، این فرآیند پیچیده و طولانی و پُرکار را بپیماید و به آن نقطه برسد. البته تمدّن اسلامی به صورت کامل در دوران ظهور حضرت بقیه اللَّه ارواحنا فداه است. در دوران ظهور، تمدّن حقیقی اسلامی و دنیای حقیقی اسلامی به وجود خواهد آمد. بعضی کسان خیال می کنند دوران ظهور حضرت بقیهاللَّه، آخرِ دنیاست! من عرض می کنم دوران ظهور حضرت بقیه اللَّه، اوّلِ دنیاست؛ اوّلِ شروع حرکت انسان در صراط مستقیم الهی است؛ با مانع کمتر یا بدون مانع؛ با سرعت بیشتر؛ با فراهم بودن همه امکانات برای این حرکت. اگر صراط مستقیم الهی را مثل یک جاده وسیع، مستقیم و همواری فرض کنیم، همه انبیا در این چند هزار سال گذشته آمده اند تا بشر را از کوره راهها به این جاده برسانند. وقتی به این جاده رسید، سیرْ تندتر، همه جانبه تر، عمومی تر، موفق تر و بیضایعات یا کم ضایعات تر خواهد بود. دوره ظهور، دوره ای است که بشریّت می تواند نفس راحتی بکشد؛ می تواند راه خدا را طی کند؛ می تواند از همه استعدادهای موجود در عالم طبیعت و در وجود انسان به شکل بهینه استفاده کند. امروز از امکانات بشر استفاده بهینه نمی شود؛ استعدادها ضایع و نابود می شود؛ استعدادهای طبیعی هم همین طور. همه این پدیده هایی که شما می بینید علیه محیط زیست و در آلوده سازی محیط زیست وجود دارد، ناشی از بد استفاده کردن از امکانات طبیعی است. بشر در این راه افتاده است و پیش می رود؛ اما این راه درستی نیست؛ راه منحصری نیست. راه دانش، راههای فراوانی است. بشر می تواند در سایه نظام الهی آن راه را بیابد و طی کند. فعلاً نمی خواهیم وارد این بحث شویم؛ این بحث مجال وسیع تری می طلبد. به هرحال خطّی که نظام اسلامی ترسیم می کند، خطّ رسیدن به تمدّن اسلامی است. (۱۳۷۹/۰۷/۱۴)

ارسال نظر