کتاب درآمدی بر مکتب انقلاب

امروز نوبت ما است، امروز نوبت اسلام است… امروز نوبت مسلمین
است که با همت خود، تمدن نوین اسلامی را شالوده ریزی کنند.

چرا تکیه بر مکتب؟
لزوم قدردانی از انقلاب اسلامی
” انقلاب اسلامی تحفه ای است که خدای تبارک و تعالی از عالم بالا برای ملت ما هدیه فرستاد.” “تردید نیست که این یک تحفه الهی و هدیه غیبی بوده
که از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم غارتزده عنایت شده است. “” انقلاب اسلامی یک منت الهی بر مردم ایران بود. این انقلاب توانست در گوشه ای از این
عالم و به نام اسلام، قدرتی برای تحقق اهداف خود فراهم کند. البته ایجاد این قدرت الهی و اسلامی، امر بسیار دشواری است… این طور نبود که در هر زمانی، در هر شرایطی، در هر کشوری، چنین حادثه ای بتواند پیش بیاید؛ نه. در تاریخ ما، در وضع زندگی ما، در مردم ما، در ارتباطات اجتماعی ما، در اعتقادات ما،در وضع حکومت ما، در وضع جغرافیایی ما، در ارتباطات سیاسی و اقتصادی عالم، آن قدر حوادث فراوان کنار هم قرار گرفت تا شرایط آماده شد برای این که انقلاب اسلامی به وجود آید و پیروز شود. این شرایط، آسان به دست نمی آید… این پدیده بسیار مغتنم و دیریاب و عجیبی است، باید قدر این را دانست
حال با وقوع انقلاب اسلامی یک فرصت استثنایی در اختیارمان قرار گرفته است تا بتوانیم اهداف الهی و اسلامی را در یک بخش مهم از جهان که کشور بزرگ و عزیز ایران است تحقق بخشیم و آنها را پیاده کنیم.

ارسال نظر