کتاب عظمت ملت، ایران قوی ، تحول ۱۴۰۰

طلیعه

از میان همهٔ ملتّهای زیر ستم، کمتر ملتّی به انقلاب همّت می‌گمارد؛ و در میان ملتّهایی که به پاخاسته و انقلاب کرده‌اند، کمتر دیده شده که توانسته باشند کار را به نهایت رسانده و به جز تغییر حکومتها، آرمانهای انقلابی را حفظ کرده باشند. امّا انقلاب پرُشکوه ملتّ ایران که بزر گترین و مردمی‌ترین انقلاب عصر جدید است، تنها انقلابی است که یک چلهّٔ پرُافتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده و در برابر همهٔ وسوسه‌هایی که غیر قابل مقاومت به نظر می‌رسیدند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دوّمین مرحله خودسازی و جامعه‌پردازی و تمدّ ن‌سازی شده است. درودی از اعماق دل بر این ملتّ؛ بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانیِ چهل سال دومّ می‌شود… انقلاب اسلامی همچون پدیده‌ای زنده و با اراده، همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خویش است، امّا تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست. به نقدها حسّاسیتّ مثبت نشان می‌دهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرف‌های بی‌عمل می‌شمارد، امّا به هیچ بهانه‌ای از ارزش‌هایش که بحمداللهّ با ایمان دینی مردم آمیخته است، فاصله نمی‌گیرد. انقلاب اسلامی پس از نظامسازی، به رکود و خموشی دچار نشده و نمی‌شود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نم یبیند، بلکه از نظریّهٔ نظام انقلابی تا ابد دفاع می‌کند…

ارسال نظر