۶. نقشه راه زمینه سازی برای ظهور، شامل یک فرآیند پنج مرحله ای است

ما مى خواهیم آن نظامى، آن تشکیلاتى و آن حکومتى را که بتوان … هدف ها [ی اسلامی] را در آن محقّق کرد، به وجود آوریم. این یک فرایند طولانى و دشوارى دارد و شروعش از انقلاب اسلامى است… انقلاب یعنى دگرگونى بنیادى…. این قدمِ اوّل است. انقلاب که تحقّق پیدا کرد، بلافاصله بعد از آن، تحقّق نظام اسلامى است… بعد از آنکه نظام اسلامى پیش آمد، نوبت به تشکیل دولت اسلامى به معناى حقیقى مى رسد؛ یا به تعبیر روشن تر، تشکیل منش و روش دولتمردان یعنى ماها به گونه ى اسلامى…. مرحله ى چهارم که بعد از این است کشورِ اسلامى است. اگر دولت به معناى واقعى کلمه اسلامى شد، آن گاه کشور به معناى واقعى کلمه اسلامى خواهد شد؛ عدالت مستقر خواهد شد؛ تبعیض از بین خواهد رفت؛ فقر بتدریج ریشه کن مى شود؛ عزّت حقیقى براى مردم به وجود مى آید؛ جایگاهش در روابط بین الملل ارتقاء پیدا مى کند؛ این مى شود کشور اسلامى. از این مرحله که عبور کنیم، بعد از آن، دنیاى اسلامى (تمدن اسلامی) است. از کشور اسلامى مى شود دنیاى اسلامى درست کرد. الگو که درست شد، نظایرش در دنیا به وجود مى آید. (۱۳۷۹/۰۹/۱۲) ما اولِ راهیم؛ ما ابتداى راهیم. اولًا باید نظام را از لحاظ مبانى معرفتى اش کامل کنیم. ثانیاً بناى نظام را باید بر اساس آن مبانى معرفتى کامل کنیم؛ یعنى نظام اسلامى، دولت اسلامى و کشور اسلامى، هرکدام مترتب بر همدیگر است؛ این ها همه یکسان و یک چیز نیستند. تا کشور، اسلامى بشود، ما خیلى کار داریم. (۱۳۸۵/۰۷/۲۵)

… اگر ما خود را اصلاح کنیم، جامعه اصلاح شده است. پس تشکیل دولت اسلامى، مرحله ى سوم است. بعد از این مرحله، مرحله ى تلألؤ و تشعشع نظام اسلامى است؛ یعنى مرحله ى ایجاد کشور اسلامى. اگر این مرحله به وجود آمد، آن وقت براى مسلمانهاى عالم، الگو و اسوه مى شویم:« لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاس » . اگر توانستیم این مرحله را به سلامت طى کنیم- که از همّت مردان و زنان مؤمن، این چیزها اصلًا بعید نیست- آن وقت مرحله ى بعدى، ایجاد دنیاى اسلام است. ببینید؛ فرایند تحقّق نظام اسلامى، همین طور قدم به قدم به نتایج نهایى خود نزدیک مى شود. نمى شود توقّع داشت که من و شما خود را اصلاح نکنیم؛ اما دنیا را اصلاح کرده باشیم یا کشور، اسلامى شود؛ نه. ما باید به خود بپردازیم.(۱۳۸۰/۰۹/۲۱) اگر حرف شما ملت ایران پیش رفت،اگر شما توانستید پیروز شوید، به آن نقطه ی موعود برسید، آن وقت مسیر تاریخ عوض خواهد شد؛ زمینه ی ظهور ولی امر و ولی عصر (ارواحنا له الفداء) آماده خواهد شد؛ دنیا وارد یک مرحله ی جدیدی خواهد شد. این بسته به عزم امروز من و شماست، این بسته به معرفت امروز من و شماست. (۱۳۹۱/۱۰/۱۹)

ارسال نظر