باد مهرگان

گاه ادعاها در میان خروارها تئوری به نحوی پنهان می شود که تشخیص صحیح از غلط برای غالب انسانها بسیار دشوار می‌شود.
و از قضا همین مسئله رمز حیات جریان هایی است که معرکه می گیرند و مدتی مردم را می فریبند.اما در مسیر زندگی حوادثی است که به قول ناصر خسرو مانند باد مهرگان معلوم می کند که نامرد و مرد کیست؟
امروز نیز مدعیان آزادی و عدالت و مردم نوازی در جامعه بسیارند. اما هنوز باد مهرگان بر آنها نورزیده است. آنها هم باید صبر کنند. نوبتشان خواهد شد.
تابلوی زیر یکی از آن صحنه هایی است که به جای خروارها اطلاعات و استدلالات انباشته می‌تواند برای ما بن مایه حقیقی مدعیان بی هنر را نشان دهد :
سیدمحمدکاظم بجنوردی از مبارزان و زندانیان عصر پهلوی در کتاب خاطرات خود به نام «مسی به رنگ شفق» می گوید: روزی در همان بند چهار، روی یکی از نیمکت‌ها در کریدور نشسته بودم که مسعود رجوی از بند ۶ آمد و گفت: می‌خواهم چیزی را به شما بگویم؛ قبل از اینکه از دیگران بشنوی. با لبخند گفتم:چیست؟ گفت:یک روز مرا با حاج مهدی عراقی و بیژن جزنی و دکتر عباس شیبانی به انفرادی بردند و شروع کردند به زدن و گفتند بگویید که غلط کردیم و دیگر کار خلاف نمی‌کنیم.
بیژن جزنی قبل از کتک خوردن گفت:«من غلط کردم» و کتکش نزدند. من هم (رجوی) چند تا باتوم خوردم و گفتم غلط کردم! اما حاج مهدی عراقی زیر شکنجه غش کرد و نگفت غلط کردم. فقط در لحظات آخر گفت: «آخر چه کار کردم که بگویم غلط کردم؟»و بدین ترتیب وساطت کردند که حاجی بیشتر کتک نخورد.
به احتمال زیاد رجوی در مورد جزنی دروغ می گوید چون او در سال ۵۴ تیرباران شد. اما اقرارش در مورد خودش نافذ و قابل توجه است.
آنها که سالهای اول پس از پیروزی انقلاب را بیاد دارند می دانند آن زمان کشور با چه مشکلاتی مواجه بود؛ نا امنی ها، عدم تجربه کشورداری، توطئه های رنگارنگ آمریکا وضع نابسامانی را پدید آورده بود. آن زمان منافقین و دیگر گروهکها که خود اغتشاش می آفریدند هر روز با بهانه گیری از مشکلات و کمبودها و بعدضا ندانم کاری های مجریان، جوانان را جذب شعارهای به ظاهر مترقی خود می کردند. همین رجوی هم کلاس تبیین جهان می‌گذاشت و فلسفه میبافت، هم تندترین شعارهای ضد آمریکایی را می‌داد، هم در کشور از ضرورت آزادی و دموکراسی و رای مردم سخن می گفت و هم مثل پهلوان پنبه ها خودرا آماده فدا شدن برای خلق اعلام می‌کرد. اما وقتی توانست از جوانان همین خلق برای خود پشتوانه بسازد آنها را فدای خود کرد برای فرار از خوردن یک باتوم به خارج از کشور گریخت.
امروز نیز کشور دچار نابسامانی ها و فشارهایی با علل شناخته شده ای چون فرسودگی و عقب گرد برخی مسئولان، کوتاهی خواص و نخبگان در هدایت مردم و نیز فشارهای خارجی شده است.
از قضا همان ها که به خاطر خطاها یا کوتاهی ها و سکوت و کم کاریهایشان باید حساب پس بدهند مدعی و طلبکار شده و چون اسلاف خود نسل جوان را می فریبند. درست مانند آن تبلیغات چی ها همنوا با دشمن برای یأس آفرینی بین مردم و ایجاد فاصله با نظام دنبال جذب پیاده‌نظام و میلیشیا برای صف بندی های آینده هستند. آنها سرخوش و غافل نظام را بخیال خود گوشه رینگ یافته اند.
اما فردا که جوانان این دوران، گام دوم انقلاب را برای اصلاح اخلاق و معنویت و اقتصاد و مبارزه با فساد و عدالت و ساختن جامعه برداشتند امیدواریم این تنگ نظران مدعی مرد باشند و مردانه این نهضت جامعه سازی جوانان را همراهی کنند. والا این جوانان همانطور که دستگاه دیوانسالار فرسوده را به کناری خواهند گذاشت از روی همین مدعیان بی هنر نیز عبور خواهند کرد . منتظر فردا که سختی های مبارزه برای پیش رفت سر می رسد باشید.

فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان
آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست