ما می توانیم اگر…

جمشید آرین یک نخبه ی صنعتی با سابقه سی و هفت سال کار علمی، طراح و مخترع یک خودروی هیبریدی بوده است. در زمان صدارت اول سرکار خانم ابتکار بر سازمان محیط زیست کشور نزد او رفت وطرحش را ارائه داد. خانم ابتکار مرقوم فرمودند :خودروی الکتریکی آینده ای ندارد! او به آلمان رفت و خودرواش را ساخت و اعلام کرد حاضرست این خودرو را در ایران تولید کند. او از آلمان تا لب مرز ایران با یک باک بنزین آمد. طبق نقل برخی نمایندگان مجلس بعد ها گفته شد همسر خانم ابتکار جزء وارد کنندگان بنزین بوده است. اگر این حرف درست باشد شاید منظور خانم ابتکار این است که ماشین هیبریدی برای خانواده ه ما آینده ای ندارد!
اومی گوید دو خود رو تولید کرده است و مدعی است با هر بار شارژ مسافت سیصد کلیومتر را با حد اکثر سرعت ۲۰۰ کیلومتر طی می کند. او می گوید پیشنهادم را به سازمان حفظ محیط زیست، وزارت صنایع و وزارت نفت سازمانه بهینه سازی سوخت ارائه کردم و هر سه سازمان پروپوزال و بسته پیشنهادی من را رد کردند. اما پس از چهارده سال از این پیشنهاد خودروهای هیبریدی از فرانسه و ژاپن وارد کشور می شود. همان خودروی بی آینده در صنعت خود رو سازی که خانم ابتکار مرقوم فرموده بودند.
نقل می شود جمشید آرین ۱۵ سال برای تولید یک خودروی پیشرفته داخلی تلاش کرد، بیش از شانزده ایده و طرح را به محصول تبدیل کرد، پنج بار تهدید به مرگ و اخراج از کشور شد، چهار بار پیشنهاد رشوه به او شد، امروز دو کارخانه تولید خودرو اش تعطیل شده و اکنون خودروهای خود را با انداختن به ته دره و قعر دریاچه، یکی یکی نابود می کند تا بلکه صدایش شنیده شود.
این یک گزارش است و خدا کند دروغ باشد. اما اگر راست باشد که قرائن و امثال زیادی در کشور از این دست وجود دارد معلوم می شود که ما می توانیم تولید کنیم و در تولید به جهش کمی و کیفی برسیم. آری ما می توانیم اگر بگذارند.
ملت برای مطالبه ی منافع خود نسبت به این امور بی تفاوت نباشد و باور کند سرنوشت کشور به دست او و با رای او تعیین می شود و هشیار باشد که در ایام انتخابات باز هم آنها که سالهاست مانع پیش رفت کشور هستند مجددا با عوامفریبی روی صندلی های قدرت نخزند تا نخبگان در بند نشوند، راه پیشرفت کشور سد نگردد و ما گرفتار فشارهای اقتصادی غربیهای زیاده خواه و وقیح نباشیم .
بله ما می توانیم اگر ملت بخواهد