دفع شر موش !

یک خانم هنرپیشه ادعا کرده مجبورمان می‌کنند در آثار سینمایی لاک بزنیم و آرایش کنیم، موی خود را بیرون بریزیم و آرایش غلیظ انجام بدهیم.
او گفته ما چطور می‌توانیم در جامعه کسی را به حجاب و پوشش دعوت کنیم وقتی در فیلم‌ها و سریال‌های شبکه نمایش خانگی همان بدحجابی عادی جلوه داده می‌شود؟
در مواجهه با آسیب های فرهنگی و اجتماعی دو رویکرد غالب وجود دارد؛ یک گروه می گویند باید با این مظاهر غیر ارزشی مبارزه کرد و اجازه گسترش به آنها نداد.
گروه دوم نیز می گویند فایده ای ندارد؛ چهل سال گذشت نتوانستید. پس امور را به حال خود رها کنید.
گروه اول دچار غفلت از اولویت ها و علت هاست و گروه دوم نیز اساساً قائل به رها کردن علت و معلول ها با هم است.
حل این مشکل در انقلاب بدست گروه سومی خواهد بود که اهل صبر و بصر هستند. این گروه می گویند خوب بنگرید چرا سرمایه ها جمع نمی شود تا بکار رفع نیاز ها برود.

اول ای جان دفع شر موش کن
وانگهان در جمع گندم جوش کن
گر نه موشی دزد در انبار ماست
گندم اعمال چل ساله کجاست

تا زمانی که منابع ثروت و قدرت کشور دست افراد بی اعتقاد یا ضعیف است، وضع حجاب و هنر و دیگر موضوعات اجتماعی و فرهنگی همین است.
و تا وقتی مردم در یک حرکت عمومی به میدان نیایند، قدرت بدست صالحان نخواهد رسید.
و تا وقتی در مردم تحول ایجاد نشود، حرکت عمومی مردم بوجود نخواهد آمد.
و تا وقتی روحانیت و دیگر روشن اندیشان انقلابی به میدان هدایت مردم نیایند، در مردم تحولی پدید نخواهد آمد.
و تا وقتی روحانیت و انقلابیون از عادات فکری و رفتاری خود دست برندارند، مردم هدایت نخواهند شد.
با این نگاه دیگر کسی از اعمال چهل ساله ی انقلاب گندم توقع نکند.
مردم همان هستند که در آن بدرقه دهها میلیونیِ سردار سلیمانی و در یک همه پرسی عظیم برای ارزشهای انقلاب آنطور بمیدان آمده و خود را هلاک کردند. مردم هستند اما نیاز به راهنمایی دارند. ما نیستیم
فعلا که دوره داد و فریاد آدمهای کم صبر یا کم تحلیل و آدمهای فرصت طلب است، تا اجازه ندهند چشمها حقیقت را ببیند.