معرفی معاونت پژوهش

* معرفی معاونت پژوهش

یکی از مهم ترین وظایف بنیاد فرهنگ واندیشه انقلاب اسلامی دستیابی به شناختی اصیل، نظام مند، جامع و کارآمد از اندیشه های امام خامنه ای مد ظله العالی، با تکیه بر روش های صحیح استنباط می باشد.
بدون شک تهیه، بروزرسانی،ارزیابی فرآیند و تبیین مبانی نظری در سایه توجه جدی به تحقیق و پژوهش امکان پذیر است.
معاونت پژوهشی با تعیین اولویت های پژوهشی هدایت کننده سیاست های متخذه بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی می باشد.

• اولویت های پژوهشی:

– تدوین دفاتر (کتب) ده گانه مکتب انقلاب اسلامی؛
با این پژوهش نقشه ی راه حرکت انقلاب اسلامی به سمت اهداف تبیین می شود،همچنین این پژوهش خصوصیات کامل هر مرحله و چگونگی انتقال از یک مرحله به مرحله ی دیگر را روشن می سازد.

– طراحی و تدوین نقشه ی راه تحقق دولت اسلامی:
براساس احکام به دست آمده از مکتب فرآیند و کتب تشریحی آن، لازم بود نقشه ی راه تحقق دولت اسلامی به عنوان مرحله ی فعلی فرآیند اهداف اسلامی و مرحله ای که ۳۸ سال انقلاب اسلامی برای تحققش هزینه می دهد، استخراج و طراحی شود.

– بازخوانی و بازتولید معارف اخلاقی به منظور ایجاد زمینه های تحول معنوی و معرفتی در طراز اهداف انقلاب اسلامی.
– تدوین جزوات آموزشی متعدد که از آن جمله می توان به کتاب شرح سر الاسراء اشاره کرد.
– رصد و پایش موقعیت راهبردی دولت اسلامی و میزان تحقق آن و به روز کردن این پایش.

ارسال نظر