گزارش فعالیت های استان آذربایجان غربی

شهرستان خوی

low1280_photo_2020-10-11_17-28-43368

شهرستان میاندوآب

low1280_5024