گزارش فعالیت های استان کرمانشاه

۱۷ مهر

برپایی نمایشگاه اربعین بستر ظهور بهمراه روایتگری – گلزار شهدا (۱۲عکس)

سخنرانی در جمع خادمیاران آستان قدس رضوی با موضوع اربعین بستر ظهور، گلزار شهدا (۸عکس)

سخنرانی با موضوع اربعین بستر ظهور (۳عکس)

۱۸ مهر

سخنرانی با موضوع اربعین بستر ظهور، هیئت خادم الشهدا (۴عکس)

۱۹ مهر

برپایی نمایشگاه اربعین بستر ظهور بهمراه روایتگری – فرودگاه (۵عکس)