گزارش فعالیت های شهرستان خوی

۱۶ مهر

برپایی نمایشگاه اربعین و روایتگری تابلوهای اربعین بستر ظهور – غرفه و مسجد صاحب الزمان (عج)  (۴ عکس)

۱۸ مهر

روایت گری تابلوهای اربعین بستر ظهور برای اقشار مختلف مردم (۷ عکس)

روایت گری تابلوهای اربعین بستر ظهور – گلزار شهدا (۳عکس)