گزارش فعالیت های شهرستان میاندوآب

۱۶ مهر

برگزاری مراسم عزاداری شب اربعین همراه روایتگری تابلو ها با حضور نمایده ولی فقیه در سپاه میاندوآب (۶ عکس)

۱۷ مهر

برگزاری مراسم عزاداری روز اربعین با سخنرانی نماینده ولی فقیه در سپاه میاندوآب (۸ عکس)

برگزاری لایو انیستاگرام با موضوع روایتگری تابلو های اربعین بستر ظهور (۵ عکس)

برگزاری مراسم شام اربعین به همراه روایتگری تابلو ها و برگزاری حلقه با موضوع اربعین بستر ظهور (۸ عکس)

روایتگری تابلو های اربعین بستر ظهور برای بسیجیان پایگاه های شهید بهشتی و عمار (۸ عکس)

روایتگری تابلو های اربعین بستر ظهور برای بسیجیان پایگاه های شهید بهشتی و عمار (۳ عکس)

عزاداری شام اربعین به همراه روایت گری تابلو ها در هیئت مکتب الحسین (۱۲ عکس)

۱۹ مهر

روایتگری تابلو ها برای بسیجیان پایگاه امام علی (۶ عکس)