• اطلاعات نگارنده

  • تجربه نگاری

  • الف) راه حل های ارائه شده برای حل مسئله ب) روش و روش های انتخاب راه حل
  • توصیف اقدامات انجام شده پس از تصمیم گیری