عنوان تگ

بودجه سال 1400

مائده آسمانی

مائده آسمانی ✍️ علی ثقفی هرگاه عرصه بر کسی تنگ بیاید باید او را مراعات کرد کار دست کسی ندهد سوالهایی جدی وجود دارد که کسانی باید پاسخ دهند و کسانی هم باید نگذارند سوال شونده از زیر سوال شانه خالی کند. در بودجه کشور یک سیاه چاله و یک عدد…

معمای بودجه، معمای مدیریت و حقوق مردم

معمای بودجه، معمای مدیریت و حقوق مردم ✍️علی ثقفی ◻️رئیس مجلس گفته است "از ۲.۴۶۰ هزار میلیارد تومان مجموع بودجه عمومی کشور ، ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت یکجا به عنوان بودجه شرکت‎های دولتی کنار گذاشته شده است؛ خب بگویید این شرکت‎ها چه…