عنوان تگ

بودجه1400

معمای بودجه، معمای مدیریت و حقوق مردم

معمای بودجه، معمای مدیریت و حقوق مردم ✍️علی ثقفی ◻️رئیس مجلس گفته است "از ۲.۴۶۰ هزار میلیارد تومان مجموع بودجه عمومی کشور ، ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت یکجا به عنوان بودجه شرکت‎های دولتی کنار گذاشته شده است؛ خب بگویید این شرکت‎ها چه…