عنوان تگ

حمله سایبری به وزارت امنیت داخلی آمریکا

هیمنه پوچ استکبار

🔲 هیمنه پوچ استکبار ✍️ علی ثقفی ◽️ رسانه‌های آمریکا هفته گذشته در چند نوبت گزارش دادند وزارت خزانه داری آمریکا، وزارت بازرگانی و سپس وزارتخانه های امنیت داخلی، خارجه و نهادهای ملی بهداشت آمریکا هدف حملات سایبری قرار گرفته است. ◽️گزارش ها…