عنوان تگ

سردار سلیمانی

نمایشگاه مکتب سردار سلیمانی

نمایشگاه مکتب سردار سلیمانی «مکتب سلیمانی مبانی نظری و فکری دارد و این مبانی نظری مباحث مکتب ایشان را به پیش می‌برد. مجموعه ای از اندیشه های سلیمانی از زمان حضور در جبهه تا شهادت وجود دارد اگرچه انباشته نیست اما کاربردی و مهم است و عینیت…