عنوان تگ

قاب ماندگار

قاب ماندگار

🔲 قاب ماندگار ✍️ علی ثقفی ◻️به تصویر بالا خوب نگاه کنید. چاکری، شیفتگی، ارادت ورزی، از خود بیخود شدگی و ادادگی مسئولان نفت در برابر مدیر عامل فربه و بی تفاوت توتال به طور ناراحت کننده ای آدم را می آزارد. ◻️این تصویر را قاب کنید تا اگر…