عنوان تگ

مجلس

مائده آسمانی

مائده آسمانی ✍️ علی ثقفی هرگاه عرصه بر کسی تنگ بیاید باید او را مراعات کرد کار دست کسی ندهد سوالهایی جدی وجود دارد که کسانی باید پاسخ دهند و کسانی هم باید نگذارند سوال شونده از زیر سوال شانه خالی کند. در بودجه کشور یک سیاه چاله و یک عدد…