عنوان تگ

میهمان

مساله اساسی و جهاد امروز ما (یادداشت میهمان)

سوال مهم و اساسی که امروزه برای بخشی از جامعه مطرح است این است که با نگاه راهبردی و کلان، مهمترین مساله انقلاب اسلامی در چله دوم چیست و با چه مدل و الگویی می توان آن را سامان داد؟ هر یک از نیروهای انقلاب امروزه دهها مساله از فقر، فساد،…