گزارش فعالیت های استان تهران

۱۳ و ۱۴ و ۱۵ مهر

برپایی نمایشگاه اربعین بستر ظهور بهمراه روایت گری و برپایی حلقه های معرفتی در جمع دانش آموختگان پاسداری – دانشکده بسیج شهید مطهری  (۳عکس)

۱۴ مهر

سخنرانی تبیینی با عنوان اربعین بستر ظهور در جمع دانش آموختگان پاسداری – دانشکده بسیج شهید مطهری

۱۵ مهر

برپایی نمایشگاه اربعین بستر ظهور و روایت گری در مسجد دانشگاه عالی دفاع ملی – بهمراه بازدید سردار وحیدی، ریاست دانشگاه (۱۰عکس)

۲۱ مهر

برپایی نمایشگاه اربعین بستر ظهور بهمراه روایت گری در جمع دانش آموختگان دانشگاه عالی دفاع ملی (۵عکس)