عنوان صفحه

گفتاورد

روایات نافیِ امکان تحقّق تمدن اسلامی در عصر غیبت

روایات نافیِ امکان تحقّق تمدن اسلامی در عصر غیبت در مورد استنادی هم که به برخی آیات و روایات می‌کنند تا اثبات کنند تحقق تمدن اسلامی در زمان غیبت ممکن نیست، باید اجمالاً بگوییم که ما در زمینه استناد به روایات و آیات در خصوص زمان…